Підсумковим контролем є іспит.

ІІІ. Зміст робочої програми

Вступ

Предметом дисципліни є суспільні відносини, що формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також в процесі державного і самоврядного управління в сферах соціально-економічного й адміністративно-політичного розвитку та охорони громадського порядку.

Методика в адміністративному праві являє собою систему прийомів, засобів та інструментарію дослідження проблемних правових явищ та понять.

Матеріал курсу викладається з використанням наочності, порівняльного аналізу, статистичних досліджень тощо. Організація, зміст та порядок вивчення предмету визначаються програмою.

Основними видами навчальних занять з дисципліни є: лекції; семінари; практичні заняття; індивідуальні та групові Підсумковим контролем є іспит. консультації.

На лекціях відбувається формування відповідних правових понять, дається аналіз норм та умов їх застосування.

На семінарських та практичних заняттях відбувається контроль якості засвоєного навчального матеріалу, а також відпрацювання практичних вмінь. Семінари та практичні заняття – основні види навчальних занять. Вони проводяться за основними, найбільш складними питаннями навчальної програми й призначені для поглиблення й закріплення знань студентів, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи, вироблення в них самостійного мислення, вміння аналізу явищ та процесів, навичок пошуку, узагальнення й викладення навчального матеріалу.

Основними вимогами до виступу на семінарі є: високий науково-теоретичний рівень виступу; глибоке і всебічне розкриття Підсумковим контролем є іспит. змісту питання; органічний зв’язок теоретичного матеріалу з практичними питаннями; логічно злагоджений та аргументований виклад матеріалу; вміння робити обґрунтовані висновки.

Особливістю практичного заняття є те, що під час його проведення студентами розв’язуються різні проблемні задачі з визначеної теми. У кінці заняття викладач підводить підсумки, оцінює виступи студентів, визначає завдання на наступні заняття.


documentautqriv.html
documentautqytd.html
documentautrgdl.html
documentautrnnt.html
documentautruyb.html
Документ Підсумковим контролем є іспит.